Galeria Sztuki Wspó³czesnej  - BWA w Sandomierzu.     
Czerwiec  2008.